ABP-007 - 铃村爱里2013年番号 隣の綺麗なお姉さん

ABP-007 - 铃村爱里2013年番号 隣の綺麗なお姉さん

 坐帐内,取药涂两足心,以两手心对足心摩擦,良久再涂再擦,尽即卧。西羌人亦云如此烧取,但其山中所生极多,至于一山自拆裂,人采得砂石,皆大块如升斗,碎之乃可烧,故西来水银极多于南方者。

《抱朴子》云∶洛阳道士董威辟谷方∶用防风、苋子、甘草之属十许种为散,先服三方寸匕,乃吞石子如雀卵十二枚。掺之,一、二日愈。

又《抱朴子》云∶雄黄当得武都山中出者,纯而无杂,其赤如鸡冠,光明晔晔者,乃可用。有妙硫砂,如拳许大,或重一镒,有十四面,面如镜,若遇阴沉天雨,即镜面上有红浆汁出。

出于胡国,故名戎盐。名【集解】时珍曰∶胡演《丹药秘诀》云∶升炼银朱,用石亭脂二斤,新锅内熔化,次下水银一斤,炒作青砂头,炒不见星。

朱砂为末,以雄猪心血和,丸麻子大。许慎《说文》云∶珊瑚色赤,或生于海,或生于山。

颂曰∶郑康成注《周礼》,以丹砂、石胆、雄黄、石、磁石为五毒。恭曰∶此物大体与石膏相似,不附石而生,端然独处。

Leave a Reply